Основи на електрохимията - Иван Ненов
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Scriptbooks, Севлиево

Контакт

Основи на електрохимията

Иван Ненов

Продадена
употребявана книга
Корица: твърда
Година :1989
Страници: 376
Език: български
Състояние: отлично
Категория: Книги с автограф, Химия Учебници

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Въведение
1. Предмет и съдържание на електрохимията
2. Електрохимични системи
3. Химичен и електрохимичен механизъм на реакциите
4. Електролиза. Закони на Фарадей

Част I
Електролитни разтвори
Глава 1. Електролитна дисоциация
1.1. Теория на Арениус за електролитната дисоциация
1.2. Причини за електролитната дисоциация
Глава 2. Състояние на йоните в разтвора
2.1. Йонна солватация. Емпирични методи за определяне на топлината на солватация
2.2. Йонна солватация. Моделни методи за пресмятане на топлината на солватация
2.3. Асоциация на йоните
Глава 3. Активност и коефициент на активност на йоните
3.1. Термодинамичен метод на Люис за описание на взаимодействията в реални системи
3.2. Приложение на метода на Люис към разтвори на електролити
3.3. Експериментални методи за определяне на коефициента на активност
Глава 4. Теория на Дебай и Хюкел за междуйонното взаимодействие
4.1. Електростатичен модел на йоните в разтвора. Йонна атмосфера
4-2. Основно уравнение на теорията
4.3. Приложение на теорията за изчисляване на коефициента на активност
4.4. По-нататъшно развитие на теорията
4 5. Влияние на солватацията върху коефициента на активност йононите в разтвора
Глава 5. Процеси на пренасяне в разтвори на електролити
5.1. Обща характеристика на преносните процеси
5.2. Електропроводимост на електролитните разтвори
5.3. Преносни числа на йоните
5.4. Теоретична интерпретация на електропроводимостта
5.5. Дифузия в разтвори на електролити

Част II
Хетерогенни електрохимични системи
Глава 6. Термодинамика на електродните системи
6.1. Обратими и необратими галванични елементи
6.2. Електродвижещо напрежение
6.3. Електроден потенциал
6.4. Възможности за експериментално измерване на равновесните потенциали във водни разтвори
6.5. Равновесни свойства на заредената межлуфазна граница
Глава 7. Класификация и приложение на обратимите електроди и галванични вериги
7.1. Електроди
7.2. Галванични вериги
Глава 8. Двоен електричен слой
8.1. Образуване на двоен електричен слой на границата електрод-разтвор
8.2. Електрокапилярни явления
8.3. Капацитет на двойния електричен слой
8.4. Теории за строежа на двойния електричен слой

Част III
Кинетика на електродните процеси
Глава 9. Обща характеристика на електродните процеси
Глава 10. Електродни процеси, ограничени от пренасянето на заряд (свръхнапрежение на прехода)
10.1. Обща характеристика
10.2. Теория на свръхнапрежението на прехода
10.3. Метод на Ален и Хиклинг зя определяне на кинетичните параметри а и iо. Стандартен обменен ток
10.4. Влияние на структурата на двойния електричен слой върху кинетиката на прехода
10.5. Многостепенни електродни процеси. Стехиометрично число
Глава 11. Електродни процеси, ограничени от пренасянето на вещество
11.1. Обща характеристика
11.2. Стационарна дифузия при отлагане на метали
11.3. Влияние на миграцията на йоните върху скоростта на процеса
11.4. Конвективна дифузия
11.5. Нестационарна дифузия при постоянен потенциал
11.6. Полярография
11.7. Нестационарна дифузия при постоянен ток (хронопотенциометрия)
Глава 12. Електродни процеси, ограничени от едновременното пренасяне на заряд и на вещество (смесена кинетика)
12.1. Основно уравнение па смесената кинетика
12.2. Методи за определяне да кинетичните параметри на електродната реакция в условията на смесена кинетика
Глава 13. Електродни процеси, ограничени от протичането на химична реакция
13.1. Обща характеристика
13.2. Електрохимични процеси със следваща хетерогенна химична реакция
Глава 12. Електродни процеси, ограничени от образуването на нова фаза
14.1. Термодинамични условия за образуване на нова фаза
14.2. Теория на Фолмер за кристализационното свръхнапрежение
Глава 15. Електрокинетични явления
15.1. Елекрофореза
15.2. Електроосмоза
Глава 16. Кинетика на някои често срещани в практиката електродни процеси
16.1. Катодно отделяне на водород
16.2. Анодно отделяне на кислород
16.3. Анодни отнасяния на металите
16.4. Спрегнати електрохимични реакции. Корозионен потенциал

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отстъпки във виртуален щанд "ScriptBooks":

При поне 2 книги* - 10%
При поне 2 книги* за над 20 лв. - 15%
При поне 2 книги* за над 50 лв. - 20%
* Под "книга" се разбира запис, в който могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти.
Обявената цена на записа се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
10245

Основи на електрохимията , Иван Ненов
Основи на електрохимията , Иван Ненов
Основи на електрохимията , Иван Ненов